Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
"МБАЛ-Своге"ЕООД 
(наименование на лечебното заведение)
ЕИК: 770093
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена, заплащана от:
Пациент  НЗОК МЗ
  Платени медицински и допълнителни услуги по избор на пациента - ЦЕНОРАЗПИС        
1 Първичен преглед при специалист  бр 24.00    
2 Вторичен преглед при специалист  бр 11.00    
3 Първичен преглед  от  доцент  за работещи  бр 30.00    
4 Вторичен преглед  от  доцент  за работещи  бр 15.00    
5 Първичен преглед  от  доцент  за учащи и пенсионери  бр 20.00    
6 Вторичен  преглед  от  доцент  за учащи и пенсионери  бр 10.00    
7 Медицинска експертиза бр 6.00    
8 Локално обезболяване – проводна анестезия бр 8.00    
9 Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли бр 30.00    
10 Венозна анестезия бр 25.00    
11 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел бр 14.00    
12 Диагностична горна ендоскопия бр 40.00    
13 Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия бр 40.00    
14 Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия бр 40.00    
15 Колпоскопия с прицелна биопсия бр 40.00    
16 Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство бр 41.00    
17 Вагинотомия бр 10.00    
18 Инцизия на гръдна жлеза бр 17.00    
19 Вземане на биопсичен материал от гърда  бр 14.00    
20 Ехокардиография бр 23.00    
21 Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове  бр 18.00    
22 Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове бр 18.00    
23 Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия бр 14.00    
24 Сърдечно-съдов тест с натоварване  бр 25.00    
25 ЕКГ Холтермониториране бр 18.00    
26 Външна фетална кардиотокография  бр 17.00    
27 Индуциране на храчка и нейната обработка бр 13.00    
28 Електромиография (ЕМГ) бр 40.00    
29 Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC бр 2.30    
30 Тропонин  бр.  28.00    
31 D - dimer бр.  19.00    
32 Скорост на утаяване на еритроцитите бр 1.00    
33 Време на кървене бр 1.70    
34 Протромбиново време бр 2.45    
35 Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) бр 2.45    
36  Фибриноген бр 2.45    
37 Химично изследване на урина (белтък, билирубин, уробилиноген) бр 1.10    
38 Седимент на урина – ориентировъчно изследване бр 1.10    
39 Окултни кръвоизливи бр 2.70    
40 Глюкоза бр 1.65    
41 Кръвно-захарен профил бр 4.50    
42 Креатинин бр 1.70    
43 Урея бр 1.70    
44 Билирубин – общ бр 1.70    
45 Билирубин – директен бр 1.70    
46 Общ белтък бр 1.70    
47 Албумин бр 1.70    
48 Холестерол бр 1.70    
49 HDL-холестерол бр 1.70    
50 Триглицериди бр 1.70    
51 Гликиран хемоглобин бр 11.00    
52 Пикочна киселина бр 1.70    
53 AСАТ бр 1.70    
54 АЛАТ бр 1.70    
55 Креатинкиназа (КК) бр 1.70    
56 ГГТ бр 1.70    
57 Алкална фосфатаза (АФ) бр 1.70    
58 Алфа-амилаза бр 1.70    
59 Липаза бр 2.00    
60 Натрий и Калий бр 3.40    
61 Калций бр 1.70    
62 Фосфати бр 1.70    
63 Желязо бр 1.70    
64 ЖСК бр 2.50    
65 CRP бр 4.50    
66 Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване бр 2.50    
67 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване бр 2.50    
68 Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus) бр 10.00    
69 Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) – еднократно  бр 12.00    
70 Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) – двукратно  бр 18.00    
71 Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, Грам ( - ), Гъби (C. albicans) и др. бр 18.00    
72 Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Анаероби, Corynebacterium бр 18.00    
73 Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium бр 18.00    
74 Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV бр 18.00    
75 Антибиограма с 6 антибиотични диска бр 6.00    
76 Рентгенография на лицеви кости бр 10.00    
77 Рентгенография на околоносни синуси бр 10.00    
78 Специални центражи на черепа бр 10.00    
79 Рентгенография на стернум бр 10.00    
80 Рентгенография на ребра бр 10.00    
81 Рентгеноскопия на бял дроб бр 10.00    
82 Рентгенография на крайници бр 10.00    
83 Рентгенография на длан и пръсти бр 10.00    
84 Рентгенография на стерноклавикуларна става бр 10.00    
85 Рентгенография на сакроилиачна става бр 10.00    
86 Рентгенография на тазобедрена става бр 10.00    
87 Рентгенография на бедрена кост бр 10.00    
88 Рентгенография на колянна става бр 10.00    
89 Рентгенография на подбедрица бр 10.00    
90 Рентгенография на глезенна става бр 10.00    
91 Рентгенография на стъпало и пръсти бр 10.00    
92 Рентгенография на клавикула бр 10.00    
93 Рентгенография на акромиоклавикуларна става бр 10.00    
94 Рентгенография на скапула бр 10.00    
95 Рентгенография на раменна става бр 10.00    
96 Рентгенография на хумерус бр 10.00    
97 Рентгенография на лакетна става бр 10.00    
98 Рентгенография на антебрахиум бр 10.00    
99 Рентгенография на гривнена става бр 10.00    
100 Рентгенография на череп бр 16.00    
101 Рентгенография на гръбначни прешлени бр 16.00    
102 Рентгенография на гръден кош и бял дроб бр 16.00    
103 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум бр 16.00    
104 Обзорна рентгенография на корем бр 16.00    
105 Рентгенография на таз бр 16.00    
106 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи бр 25.00    
107 Томография на гръден кош и бял дроб бр 25.00    
108 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах бр 25.00    
109 Рентгеново изследване на тънки черва бр 25.00    
110 Иригография бр 25.00    
111 Компютърна аксиална или спирална томография бр 90.00    
112 Венозна урография бр 25.00    
113 Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел бр 20.00    
114 Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза бр 20.00    
115 Хистобиопсично изследване на две проби от простата бр 20.00    
116 Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза бр 20.00    
117 Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза бр 20.00    
118 Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган бр 20.00    
119 Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея бр 20.00    
120 Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина бр 20.00    
121 Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган бр 20.00    
122 Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод бр 20.00    
123 Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии бр 20.00    
124 Хистобиопсично изследване на две проби от мускул бр 20.00    
125 Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор бр 20.00    
126 Обработка на рана от куче  бр 20.00    
127 Превръзка  бр 5.00    
128 Функционално изследване на дишането  бр 15.00    
129 Бронходилататорен тест  бр 30.00    
130 Кръвно-газов анализ  бр 10.00    
131 Изследване на фекална маса за детска градина или здравна книжка  бр 10.00    
132 Заверка на здравна книжка  бр 5.00    
133 Леглоден в стационара  ден  138.00    
134 Леглоден за долекуване и продължително лечение  ден  30.00    
135 Аборт по желание с пълна анестезия бр 100.00    
136 Аборт по желание с местна упойка  бр 50.00    
137 Пробно/диагностично/ абразио с местна упойка  бр 50.00    
138 Издаване на дубликат на медицински документ бр 6.00    
139 Автотранспорт  км 1.20    
140 Наем на зала за презентации бр 150.00    
141 Скенер на глава без контраст  бр 100.00    
142 Скенер на гръбначен стълб – шиен прешлен   бр 100.00    
143 Скенер на гръбначен стълб – торакален сегмент бр 120.00    
144 Скенер на гръбначен стълб – лумбален сегмент  бр 120.00    
145 Скенер на синуси  бр 100.00    
146 Скенер на глава – средно и вътрешно ухо  бр 100.00    
147 Скенер на бял дроб без контраст  бр 100.00    
148 Скенер на корем и малък таз без контраст бр 80.00    
149 Скенер на кости без контраст  бр 80.00    
150 Потребителска такса ден  5.80    
151 Избор на лекар по чл. 28 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ бр.  100.00    
152 Избор на екип по чл. 28 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ бр.  200.00    
153 Дубликат на диск от  изследване  "Образна диагностика"  бр.  10.00    
154 Аутопсия  бр.  150.00    
  Медицински услуги МЗ        
155 Преглед по искане на дежурния екип на ЦСМП  бр     22.00
156 Кръвна картина   бр     1.98
157 Други кръвни изследвания  бр     1.43
158 Урина  бр     0.85
159 Рентгенографии  бр     7.56
160 Ултразвукова диагностика  бр     13.77
161 КАТ  бр     76.94
  Медицински услуги НЗОК        
  АП № 11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика  бр.    91.00  
  АП№ 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия  бр.    58.00  
  АП № 26 Амбулаторни хирургични процедури  бр   90.00  
  АП № 28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви  бр   25.00  
  АП № 33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по  терапевтична схема  бр   12.00  
  АП №34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт за лечение на лица над 18 год.  бр   120.00  
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск , БЕЗ ДИАГНОЗИ С КОДОВЕ O21.1, O36.3, O41.1 и  O42,2 бр   554.40  
3 Оперативни процедури за задържане на бременност бр   253  
4.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест.с. включително в условия на спешност бр   281.60  
4,2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест.с.до 26 гест.с. на плода в условия на спешност бр   396.00  
16 Диагностика и лечение на нестабилна ф-ма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение. бр   519.20  
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик бр   3047,00  
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация. бр   702.90  
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр   548.90  
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик за лечение на пациенти на възраст над 18год. бр   877.80  
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик за лечение на пациенти на възраст над 18год. бр   3260.40  
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация за лечение на пациенти на възраст над 18год. бр   767.80  
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит за лица над 18год. бр   766.70  
39К Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит за лица над 18год. С КОВИД бр   1200.00  
40.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма-средно тежък и тежък пристъп за лица над 18год.възр. бр   688.60  
41.1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дих.с-ма.при лица над 18год. бр   506.00  
42.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната с-ма при лица над 18.год.възр. бр   1049.40  
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дих.с-ма. бр   858.00  
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст при деца над 28- мия ден бр   1050.50  
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст при деца над 28-мия ден бр   838.20  
50.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза за лечение на пациенти на възр.над 18год.в условия на спешност бр   822.20  
51.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза в условия на спешност бр   2800.60  
52.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив за лечение на пациенти на възраст над 18години в условия на спешност бр   1492.70  
56.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нерв.коренчета и плексуси, полиневропатия,и вертеброгенни болкови синдроми. бр   628.10  
56.2 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нерв.коренчета и плексуси, полиневропатия,и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 год. бр   751.30  
72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лечение на пациенти на възраст над 18 години бр   807.40  
78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет за лица над 18години бр   794.20  
84.1 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит над 18 год. бр   693.00  
84.2 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит под 18 год. бр   792.00  
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения бр   1200.00  
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст при деца над 28-мия ден бр   437.80  
160 Нерадикално отстраняване на матката в условия на спешност бр   1232  
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи в условия на спешност бр   935  
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване н женските полови органи в условия на спешност без 71.71 бр   411.4  
164 Корекции на тазова /перинеална/статика и/или на незадържане на урината при жената в условия на спешност без 70.79 бр   970.2  
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от гинекологичен произход в условия на спешност бр   565.4  
173 Оперативни процедури на хранопровод,стомах и дуоденум със среден обем и сложност,при лица над 18год.в условия на спешност бр   2290.2  
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва  със среден обем и сложност при лица над 18год. в условия на спешност бр   1340.9  
179 Оперативни процедури върху апендикс бр   822.8  
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство бр   605  
182 Оперативни процедури при хернии за лечение на пациенти на възраст над18год. бр   803  
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация за лечение на пациенти на възраст над 18 год бр   891  
184 Конвенционална холецистектомия за лечение на пацинти на възраст над 18год. бр   1386  
195 Оперативно лечение при остър перитонит за лечение на пациенти на възраст над 18години в условия на спешност бр   2659.8  
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абцеси за лечение на пациенти на възраст над 18години в условия на спешност бр   1889.8  
216 Спешни състояния в гръдната хирургия за лечение на пациенти на възраст над 18год бр   720.5  
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5%до 10% при възрастни и до 3%при деца бр   638  
999 Наблюдение до 48часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура бр   160.6