Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
"МБАЛ-Своге"ЕООД 
(наименование на лечебното заведение)
ЕИК: 770093
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена, заплащана от:
Пациент  НЗОК МЗ
  Платени медицински и допълнителни услуги по избор на пациента - ЦЕНОРАЗПИС        
1 Първичен преглед при специалист  бр 24.00    
2 Вторичен преглед при специалист  бр 11.00    
3 Първичен преглед  от  доцент  за работещи  бр 30.00    
4 Вторичен преглед  от  доцент  за работещи  бр 15.00    
5 Първичен преглед  от  доцент  за учащи и пенсионери  бр 20.00    
6 Вторичен  преглед  от  доцент  за учащи и пенсионери  бр 10.00    
7 Медицинска експертиза бр 6.00    
8 Локално обезболяване – проводна анестезия бр 8.00    
9 Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли бр 30.00    
10 Венозна анестезия бр 25.00    
11 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел бр 14.00    
12 Диагностична горна ендоскопия бр 40.00    
13 Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия бр 40.00    
14 Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия бр 40.00    
15 Колпоскопия с прицелна биопсия бр 40.00    
16 Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство бр 41.00    
17 Вагинотомия бр 10.00    
18 Инцизия на гръдна жлеза бр 17.00    
19 Вземане на биопсичен материал от гърда  бр 14.00    
20 Ехокардиография бр 23.00    
21 Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове  бр 18.00    
22 Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове бр 18.00    
23 Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия бр 14.00    
24 Сърдечно-съдов тест с натоварване  бр 25.00    
25 ЕКГ Холтермониториране бр 18.00    
26 Външна фетална кардиотокография  бр 17.00    
27 Индуциране на храчка и нейната обработка бр 13.00    
28 Електромиография (ЕМГ) бр 40.00    
29 Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC бр 2.30    
30 Скорост на утаяване на еритроцитите бр 1.00    
31 Време на кървене бр 1.70    
32 Протромбиново време бр 2.45    
33 Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) бр 2.45    
34  Фибриноген бр 2.45    
35 Химично изследване на урина (белтък, билирубин, уробилиноген) бр 1.10    
36 Седимент на урина – ориентировъчно изследване бр 1.10    
37 Окултни кръвоизливи бр 2.70    
38 Глюкоза бр 1.65    
39 Кръвно-захарен профил бр 4.50    
40 Креатинин бр 1.70    
41 Урея бр 1.70    
42 Билирубин – общ бр 1.70    
43 Билирубин – директен бр 1.70    
44 Общ белтък бр 1.70    
45 Албумин бр 1.70    
46 Холестерол бр 1.70    
47 HDL-холестерол бр 1.70    
48 Триглицериди бр 1.70    
49 Гликиран хемоглобин бр 11.00    
50 Пикочна киселина бр 1.70    
51 AСАТ бр 1.70    
52 АЛАТ бр 1.70    
53 Креатинкиназа (КК) бр 1.70    
54 ГГТ бр 1.70    
55 Алкална фосфатаза (АФ) бр 1.70    
56 Алфа-амилаза бр 1.70    
57 Липаза бр 2.00    
58 Натрий и Калий бр 3.40    
59 Калций бр 1.70    
60 Фосфати бр 1.70    
61 Желязо бр 1.70    
62 ЖСК бр 2.50    
63 CRP бр 4.50    
64 Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване бр 2.50    
65 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване бр 2.50    
66 Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus) бр 10.00    
67 Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) – еднократно  бр 12.00    
68 Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) – двукратно  бр 18.00    
69 Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, Грам ( - ), Гъби (C. albicans) и др. бр 18.00    
70 Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Анаероби, Corynebacterium бр 18.00    
71 Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium бр 18.00    
72 Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV бр 18.00    
73 Антибиограма с 6 антибиотични диска бр 6.00    
74 Рентгенография на лицеви кости бр 10.00    
75 Рентгенография на околоносни синуси бр 10.00    
76 Специални центражи на черепа бр 10.00    
77 Рентгенография на стернум бр 10.00    
78 Рентгенография на ребра бр 10.00    
79 Рентгеноскопия на бял дроб бр 10.00    
80 Рентгенография на крайници бр 10.00    
81 Рентгенография на длан и пръсти бр 10.00    
82 Рентгенография на стерноклавикуларна става бр 10.00    
83 Рентгенография на сакроилиачна става бр 10.00    
84 Рентгенография на тазобедрена става бр 10.00    
85 Рентгенография на бедрена кост бр 10.00    
86 Рентгенография на колянна става бр 10.00    
87 Рентгенография на подбедрица бр 10.00    
88 Рентгенография на глезенна става бр 10.00    
89 Рентгенография на стъпало и пръсти бр 10.00    
90 Рентгенография на клавикула бр 10.00    
91 Рентгенография на акромиоклавикуларна става бр 10.00    
92 Рентгенография на скапула бр 10.00    
93 Рентгенография на раменна става бр 10.00    
94 Рентгенография на хумерус бр 10.00    
95 Рентгенография на лакетна става бр 10.00    
96 Рентгенография на антебрахиум бр 10.00    
97 Рентгенография на гривнена става бр 10.00    
98 Рентгенография на череп бр 16.00    
99 Рентгенография на гръбначни прешлени бр 16.00    
100 Рентгенография на гръден кош и бял дроб бр 16.00    
101 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум бр 16.00    
102 Обзорна рентгенография на корем бр 16.00    
103 Рентгенография на таз бр 16.00    
104 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи бр 25.00    
105 Томография на гръден кош и бял дроб бр 25.00    
106 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах бр 25.00    
107 Рентгеново изследване на тънки черва бр 25.00    
108 Иригография бр 25.00    
109 Компютърна аксиална или спирална томография бр 90.00    
110 Венозна урография бр 25.00    
111 Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел бр 20.00    
112 Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза бр 20.00    
113 Хистобиопсично изследване на две проби от простата бр 20.00    
114 Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза бр 20.00    
115 Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза бр 20.00    
116 Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган бр 20.00    
117 Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея бр 20.00    
118 Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина бр 20.00    
119 Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган бр 20.00    
120 Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод бр 20.00    
121 Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии бр 20.00    
122 Хистобиопсично изследване на две проби от мускул бр 20.00    
123 Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор бр 20.00    
124 Обработка на рана от куче  бр 20.00    
125 Превръзка  бр 5.00    
126 Функционално изследване на дишането  бр 15.00    
127 Бронходилататорен тест  бр 30.00    
128 Кръвно-газов анализ  бр 10.00    
129 Изследване на фекална маса за детска градина или здравна книжка  бр 10.00    
130 Заверка на здравна книжка  бр 5.00    
131 Леглоден в стационара  ден  138.00    
132 Леглоден за долекуване и продължително лечение  ден  30.00    
133 Аборт по желание с пълна анестезия бр 100.00    
134 Аборт по желание с местна упойка  бр 50.00    
135 Пробно/диагностично/ абразио с местна упойка  бр 50.00    
136 Издаване на дубликат на медицински документ бр 6.00    
137 Автотранспорт  км 1.20    
138 Наем на зала за презентации бр 150.00    
139 Скенер на глава без контраст  бр 100.00    
140 Скенер на гръбначен стълб – шиен прешлен   бр 100.00    
141 Скенер на гръбначен стълб – торакален сегмент бр 120.00    
142 Скенер на гръбначен стълб – лумбален сегмент  бр 120.00    
143 Скенер на синуси  бр 100.00    
144 Скенер на глава – средно и вътрешно ухо  бр 100.00    
145 Скенер на бял дроб без контраст  бр 100.00    
146 Скенер на корем и малък таз без контраст бр 80.00    
147 Скенер на кости без контраст  бр 80.00    
148 Потребителска такса ден  5.80    
149 Избор на лекар по чл. 28 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ бр.  100.00    
150 Избор на екип по чл. 28 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ бр.  200.00    
151 Аутопсия  бр.  150.00    
  Медицински услуги МЗ        
149 Преглед по искане на дежурния екип на ЦСМП  бр     22.00
150 Кръвна картина   бр     1.98
151 Други кръвни изследвания  бр     1.43
152 Урина  бр     0.85
153 Рентгенографии  бр     7.56
154 Ултразвукова диагностика  бр     13.77
155 КАТ  бр     76.94
  Медицински услуги НЗОК        
  АП № 11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика  бр.    91.00  
  АП№ 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия  бр.    58.00  
  АП № 26 Амбулаторни хирургични процедури  бр   90.00  
  АП № 28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви  бр   25.00  
  АП № 33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по  терапевтична схема  бр   12.00  
  АП №34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт за лечение на лица над 18 год.  бр   120.00  
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск , БЕЗ ДИАГНОЗИ С КОДОВЕ O21.1, O36.3, O41.1 и  O42,2 бр   484.00  
3 Оперативни процедури за задържане на бременност бр   210,00  
4 Преждевременно прекъсване на бременността в условия на спешност бр      
4.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест.с. включително в условия на спешност бр   236.00  
4,2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест.с.до 26 гест.с. на плода в условия на спешност бр   340.00  
16 Диагностика и лечение на нестабилна ф-ма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение. бр   452.00  
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик бр   2750,00  
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация. бр   619.00  
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр   479.00  
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик за лечение на пациенти на възраст над 18год. бр   778.00  
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик за лечение на пациенти на възраст над 18год. бр   2944.00  
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация за лечение на пациенти на възраст над 18год. бр   678.00  
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит за лица над 18год. бр   677.00  
40 Диагностика и лечение на бронхиална астма:средно тежък и тежък пристъп бр      
40.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма-средно тежък и тежък пристъп за лица над 18год.възр. бр   606.00  
41 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система бр      
41.1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дих.с-ма.при лица над 18год. бр   440.00  
42 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната с-ма бр      
42.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната с-ма при лица над 18.год.възр. бр   934.00  
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дих.с-ма. бр   760.00  
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст при деца над 28- мия ден бр   935.00  
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст при деца над 28-мия ден бр   742.00  
50.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза за лечение на пациенти на възр.над 18год.в условия на спешност бр   782.00  
51.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза в условия на спешност бр   2526.00  
52.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив за лечение на пациенти на възраст над 18години в условия на спешност бр   1337.00  
56.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нерв.коренчета и плексуси, полиневропатия,и вертеброгенни болкови синдроми. бр   551.00  
56.2 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нерв.коренчета и плексуси, полиневропатия,и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 год. бр   663.00  
72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лечение на пациенти на възраст над 18 години бр   714.00  
78 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет бр      
78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет за лица над 18години бр   702.00  
84.1 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит над 18 год. бр   610.00  
84.2 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит под 18 год. бр   700.00  
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст при деца над 28-мия ден бр   378.00  
160 Нерадикално отстраняване на матката в условия на спешност бр   1100  
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи в условия на спешност бр   830  
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване н женските полови органи в условия на спешност без 71.71 бр   354  
164 Корекции на тазова /перинеална/статика и/или на незадържане на урината при жената в условия на спешност без 70.79 бр   862  
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от гинекологичен произход в условия на спешност бр   494  
173 Оперативни процедури на хранопровод,стомах и дуоденум със среден обем и сложност,при лица над 18год.в условия на спешност бр   2062  
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва  със среден обем и сложност при лица над 18год. в условия на спешност бр   1199  
179 Оперативни процедури върху апендикс бр   728  
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство бр   530  
182 Оперативни процедури при хернии за лечение на пациенти на възраст над18год. бр   710  
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация за лечение на пациенти на възраст над 18 год бр   790  
184 Конвенционална холецистектомия за лечение на пацинти на възраст над 18год. бр   1240  
195 Оперативно лечение при остър перитонит за лечение на пациенти на възраст над 18години в условия на спешност бр   2398  
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абцеси за лечение на пациенти на възраст над 18години в условия на спешност бр   1698  
216 Спешни състояния в гръдната хирургия за лечение на пациенти на възраст над 18год бр   635  
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5%до 10% при възрастни и до 3%при деца бр   560  
999 Наблюдение до 48часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура бр   126