МБАЛ-Своге ЕООД
(наименование на лечебното заведение)
ЕИК: 770093 Регистрационнен Код: 2343211008 Код Област:   
д-р Любица Иванова Томчева 
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
Обл: София Община: Своге Град: Своге
(адрес на лечебното заведение)
ул. Староселска №: 4 ж.к  
(адрес на лечебното заведение)
Миглена Димитрова Велкова
(трите имена на лицето за контакти)
имейл: mbalsvoge@abv.bg Телефон: 0726 ц.81    
 
(eлектронен адрес,  на които е оповестена информация за вида и цената на всички предоставяни медицински и други услуги)
Информация има на входа на лечебното зааведение- регистратурата и в административната сграда-касата на лечебното заведение.                                                                                      Заплащането на всички предоставяни от лечебното заведение медицински и други услуги  се извършва в касата на болницата въз основа на утвърдения от Управителя на лечебното заведение ценоразпис.
(описание на общодостъпните места в сградата на лечебното заведение, на които е оповестена информация за вида и цената на всички предоставяни медицински и други услуги)
Финансовите документи, които издаваме на пациентите за всички заплатени от тях суми са- фискален бон и опростена фактура.                                                                                                                                                                             Реквизитите на фактурата са: наименование на документа, пореден номер, изпьлнител на документа- наименование на фирмата, адрес, ЕИК, идент.номер по ДДС, МОЛ; получател на доставката-наименование, адрес, ЕИК, идент.номер по ДДС, МОЛ;  вид на стоката или услугата; количество, единична цена и стойност;цифром и словом; сума за плащане; дата на данъчно събитие; начин на плащане - в брой или с превод;  имена на получател; имена на съставил  и подпис.
(описание на реквизитите на финансовите документи, които се издават на пациентите за всички заплатени от тях суми, във връзка с обслужването им)